Počet návštev: 6

VZN o poplatkoch za nájom hrobového miesta a urnového miesta v kolumbáriu

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com